Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 POWERED by M: de eenmanszaak POWERED by M, gevestigd te Den Haag onder KvK nr. 71681582, die producten en diensten aanbiedt.
1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan POWERED by M opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van training, coaching, begeleiding of aanverwante werkzaamheden
1.3  Deelnemer: een medewerker van de Opdrachtgever die gebruik maakt van de aangeboden diensten van POWERED by M.
1.4 Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met POWERED by M.
1.5  Klant: Opdrachtgever, Deelnemer, Consument
1.6  Partijen: POWERED by M en Klant samen.
1.7  Hulplijn (derde): Een individueel, fysiek, dan wel digitaal, persoonlijk gesprek met een professionele coach waarin wordt gewerkt aan het reduceren, verminderen en elimineren van chronische pijn van de Deelnemer of Consument.
1.8  Programma’s: De trajecten om chronische pijn op te lossen, dat POWERED by M Klant aanbiedt.
1.9  Diensten: alle diensten die POWERED by M voor de Klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het online en offline ondersteunen van Deelnemers en Consumenten met chronische pijn en stressklachten.
1.10 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant producten, diensten en/of digitale inhoud verkrijgt, waarbij de levering daarvan plaatsvindt door POWERED by M of door een derde op basis van een overeenkomst tussen deze derde en POWERED by M.
1.11  Overeenkomst: overeenkomst tussen Opdrachtgever of Consument en POWERED by M, digitaal tot stand gekomen, welke POWERED by M de dienst zal uitvoeren.
1.12  Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
1.13  Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke en persoonsgegevens die door de Klant en/of POWERED by M worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

Artikel 2 | Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van POWERED by M en op elke tussen alle partijen tot stand gekomen overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Door akkoord te gaan via de website bij het plaatsen van een online bestelling bij POWERED by M, verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van POWERED by M en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door POWERED by M zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.4 In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat POWERED by M, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of Opdrachtgever / Consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft POWERED by M het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 3 | Ontbindingsrecht

3.1 Om de makers van digitale producten te beschermen is het wettelijk bepaald dat digitale producten – zoals e-boeken, audio en online programma’s – uitgezonderd zijn van de verplichting om 14 dagen bedenktijd te geven.

Artikel 4 | Offertes en aanbiedingen

4.1 Offertes van POWERED by M zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4.2 POWERED by M zal in de offerte of via de website aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte dan wel een bestelling via de website. De in de offerte/op de website genoemde prijzen gelden voor de genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken.
4.3  De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
4.4 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft POWERED by M het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
4.5  Alle door POWERED by M gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
4.6  POWERED by M behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
4.7  POWERED by M is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
4.8  Door het ondertekenen van een offerte of door het indienen van het online inschrijfformulier gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden en prijs.

Artikel 5 | Betalingsvoorwaarden & tarieven

5.1 De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
5.2  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
5.3  Alle door POWERED by M verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen via de website worden direct online afgerekend.
5.4  In geval van niet tijdige betaling kan POWERED by M besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan POWERED by M besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
5.5  De klant gaat er mee akkoord dat POWERED by M elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan dient dat schriftelijk aangevraagd te worden.
5.6  De klant kan bezwaren tegen de door POWERED by M verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan POWERED by M kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal POWERED by M een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
5.7  Alle door POWERED by M geleverde producten en diensten blijven eigendom van POWERED by M totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan POWERED by M zijn voldaan.

Artikel 6 | Duur overeenkomst & beëindiging

6.1  De overeenkomst wordt voor de duur van 180 dagen aangegaan, hierna kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de programma’s in welke vorm dan ook, mits:
a) de overeenkomst tijdig wordt verlengd;
       b)  partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt
6.2  De overeenkomst kan eenmalig voor de duur van 60 dagen worden verlengd. Hier dient schriftelijk toestemming voor gevraagd te worden, minimaal 14 dagen voor de einddatum van de overeenkomst.  
6.3  Het programma dat aangeboden wordt in pakketten biedt minimaal 2 tot maximaal 10 sessies van coaches, therapeuten of andere professionals, tenzij extra is aangevraagd en betaald. Deze sessies dienen geboekt en gebruikt te worden binnen 180 dagen, tenzij schriftelijk verlenging is aangevraagd, dan geldt de duur van nog eens 60 extra dagen. Aan de inhoud of effectiviteit van deze ondersteuning kunnen geen rechten worden ontleend.
6.4  Beëindiging van de programma’s kan eenzijdig plaatsvinden door de klant indien hij/zij het programma niet langer op prijs stelt of nodig acht. Klant heeft geen recht op restitutie.  

Artikel 7 | Levering & levertijd

7.1  De door POWERED by M opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van betaling. Klant heeft na betaling direct toegang tot het online platform.
7.2  De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door POWERED by M mogelijk te maken, onder meer door volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 5.2.

Artikel 8 | Uitvoering van overeenkomst & toegang tot de dienst

8.1  De klant heeft na registratie en betaling van een programma direct toegang tot de dienst.
8.2  De klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het account.
8.3  De dienst bestaat er uit dat de klant toegang krijgt tot het online platform, waarop de klant sessies kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde content.
8.4  POWERED by M levert de dienst op basis van een inspanningsverplichting. POWERED by M geeft geen garantie dat het online platform en de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. POWERED by M is tegenover de klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de dienst.
8.5  De klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de dienst.
8.6  POWERED by M is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de klant, de dienst, de website en/of de content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
8.7  Klant mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
8.8  Klant moet de inloggegevens van zijn/haar account afschermen voor anderen. Consument moet het wachtwoord strikt geheim houden en niet delen met anderen. POWERED by M mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account, door betreffende klant gedaan wordt.
8.9  Als klant denkt of weet dat zijn/haar account misbruikt wordt, moet klant dat zo snel mogelijk melden bij POWERED by M. POWERED by M zal dan gepaste maatregelen nemen.
8.10  POWERED by M heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen.

Artikel 9 | Overmacht

9.1  POWERED by M is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar POWERED by M weinig of geen invloed op kan uitoefenen. POWERED by M kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie POWERED by M een overeenkomst is aangegaan.
9.2  Bij overmacht heeft POWERED by M tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat POWERED by M in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10 | Bijzondere bepalingen

10.1 Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van POWERED by M aan te bieden of te doen geven.
10.2  Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of programma en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. POWERED by M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van POWERED by M in de praktijk tot uitvoering brengt.
10.3  POWERED by M is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens POWERED by M, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
10.4  Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.
10.5 Na het einde van het online programma behoudt de klant het recht om in te loggen op het online platform totdat de 180 dagen verstreken zijn. POWERED by M streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien POWERED by M besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt POWERED by M de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij POWERED by M meest recente bekende emailadres op de hoogte.
10.6  De door POWERED by M aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online programma’s / begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.
10.7  Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen (therapie) sessie en niet binnen 2 werkdagen een andere datum overeengekomen wordt, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 48 uur voor de (therapie) sessie; geen vergoeding;
 • annulering tussen 48 uur en 24 uur voor de (therapie) sessie; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 24 uur voor de (therapie) sessie; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de (therapie) sessie aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de behandeling bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.

10.8  POWERED by M is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van (therapie) sessies. POWERED by M behoudt zich het recht voor de (therapie) sessies te staken totdat er contact is geweest met een medisch specialist, arts of psychiater. Het ondergaan van de (therapie) sessies vallen volledig onder het eigen risico van de klant.
10.9  Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van workshops van POWERED by M is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant. De klant die in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf een ticket heeft gekocht, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.
10.10 POWERED by M behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij workshops /training(en) of sessies indien de deelnemers door het gedrag een workshop / training(en) of sessies belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
10.11 Indien POWERED by M op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
10.12  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
10.13  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij POWERED by M partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
10.14  De klant en POWERED by M zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

Artikel 11 | Rechten & verplichtingen voor POWERED by M

11.1  POWERED by M garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
11.2  POWERED by M spant zich in om de gegevens die POWERED by M voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
11.3  Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient POWERED by M met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
11.4  POWERED by M is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (voornaam) van de klant te publiceren op de website van POWERED by M en/of overige promotionele uitingen van POWERED by M.
11.5  POWERED by M zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het op de website en/of in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het op de website en/of in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en POWERED by M in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen, mits de deelnemer kan aantonen dat hij/zij alle oefeningen en opdrachten voor 100% heeft gedaan/toegepast.
11.6  Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door POWERED by M te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van POWERED by M, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 12 | Rechten & verplichtingen voor klant

12.1  De klant dient POWERED by M te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht POWERED by M onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in  persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar POWERED by M om verzoekt.
12.2  De klant stelt POWERED by M steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en telefoonnummer.
12.3  Bij klachten over de door POWERED by M geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan POWERED by M binnen 7 dagen na levering van de dienst doch binnen 30 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject. De klant vrijwaart POWERED by M één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
12.4  Wanneer POWERED by M inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. POWERED by M is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
12.5  De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en POWERED by M tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
12.6  Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/online programma/(therapie) sessie, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 13 | Geheimhouding & Persoonsgegevens

13.1  Door het aangaan van een overeenkomst met POWERED by M wordt aan POWERED by M toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal POWERED by M uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Zie verder onze privacyverklaring.
13.2  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.3  Gesprekken, sessies en andere contacten in welke vorm dan ook tussen deelnemer en hulplijnen, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. POWERED by M en haar hulplijnen zullen dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 14 | Intellectueel eigendom

14.1  Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, workshops, online programma’s alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij POWERED by M tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
14.2  De door POWERED by M geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
14.3  De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van POWERED by M en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van POWERED by M.
14.4  Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door POWERED by M ontwikkelde programma’s, zijn en blijven exclusieve eigendom van POWERED by M, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
14.5  POWERED by M is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van POWERED by M plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant POWERED by M vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
14.6  Iedere handeling welke in strijd is met artikel 14.2 en artikel 14.3 en artikel 10.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
14.7  Bij inbreuk heeft POWERED by M recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Zie verder onze disclaimer.

Artikel 15 | Aansprakelijkheid

15.1  Iedere overeenkomst tussen POWERED by M en de klant is te typeren als een inspannings-overeenkomst. POWERED by M kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
15.2  De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens (therapie) sessies, online programma’s of workshops.
15.3  De inhoud van de diensten van POWERED by M zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist of psychiater. Het gebruik van de programma’s, webinars, workshops en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de training en/of (therapie) sessie, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. POWERED by M aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
15.4  POWERED by M is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
15.5  Klant vrijwaart POWERED by M voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van POWERED by M.
15.6  De programma’s hebben een grote emotionele diepgang, er kunnen sterke emotionele reacties omhoogkomen die fysiek worden gevoeld. De deelnemer is hierin persoonlijk verantwoordelijk voor de veranderingen in en/of resultaten van zijn /haar gewijzigde gedrag. POWERED by M en/of de hulplijnen zijn nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de fysieke of emotionele veranderingen of symptomen die mogelijkerwijs ontstaan tijdens of na een sessie, seminar en/of geleverde dienst.
15.7  POWERED by M ofwel door haar in te schakelen hulplijnen of derden, die belast worden met het begeleiden van de deelnemer, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de deelnemer beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van door de deelnemer dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien deelnemer enig letsel zou oplopen, is POWERED by M c.q. door haar in te schakelen hulplijnen of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
15.8  POWERED by M is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die klant lijdt door (verkeerde) informatie op de website of online platform, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen.
15.9  POWERED by M behoudt zich het recht voor de begeleiding en/of behandelingen te staken totdat er contact is geweest met een arts, medisch specialist of psychiater.

Artikel 16 | Klachten & Geschillen

16.1  Op overeenkomsten tussen ondernemer en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de POWERED by M.
16.3  Bij POWERED by M ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal POWERED by M hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen de klant wel een oplossing mag verwachten.
16.4  De klant heeft tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/

   Algemene Voorwaarden | POWERED by M, 24 februari 2024

   Begin met chatten
   Heb je een vraag?
   Hallo, kan ik je ergens mee helpen?