Disclaimer

Op het gebruik van de websites: www.poweredbym.nl, www.chronischepijnophetwerk.nl en www.mindbodyprograms.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze websites, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

Gebruik van informatie

POWERED by M streeft ernaar op deze websites altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat POWERED by M niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de websites is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van medisch advies. De websites dienen ter algemene informatievoorziening en kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging gewijzigd worden.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. POWERED by M aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de websites en evenmin voor het niet goed functioneren van de websites. Op basis van het verzenden of ontvangen van informatie via de websites of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen POWERED by M en de gebruiker van de websites ontstaan.

Voor de prijzen die op onze websites staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met POWERED by M te mogen claimen of te veronderstellen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van POWERED by M zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat POWERED by M daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

E-mail

POWERED by M garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met POWERED by M te corresponderen, accepteert je dit risico.

Deze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. POWERED by M heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. POWERED by M aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie op deze websites afkomstig is van externe bronnen.

Raadpleeg altijd eerst jouw arts of specialist

Deze websites bevatten geen medische informatie met betrekking tot gezondheid. Er worden geen medische adviezen gegeven. Het is van het grootste belang dat er een uitgebreid voortraject is geweest bij medisch specialisten zodat ernstige aandoeningen uitgesloten zijn. Daarom kan POWERED by M niet verantwoordelijk gehouden worden voor de medische en psychologische resultaten door het volgen van de programma’s zoals beschreven op deze websites. Raadpleeg je huisarts of therapeut altijd voordat je aan een programma begint, zodat je zeker weet dat dit programma je geen schade toe zal brengen en om zeker te zijn dat jouw aandoening geen directe medische interventie vereist. Zolang je dat niet doet is het volgen van de programma’s op eigen verantwoordelijkheid en/of op eigen risico.

Gebruik medicatie: raadpleeg altijd je arts

De websites bieden geen specifieke aanbevelingen over het gebruik van medicatie of over het veranderen van het gebruik van medicatie. Tijdens de programma’s zal de pijn verminderen, veranderen of geheel verdwijnen. Mocht je pijnstillers of andere medicatie slikken, raadpleeg altijd je arts om de dosering in overleg aan te passen. Het stoppen van bepaalde medicatie kan lichamelijke of psychische symptomen veroorzaken als dit proces niet voorzichtig gebeurt.

POWERED by M wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze websites, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Disclaimer | POWERED by M, 24 februari 2024

Begin met chatten
Heb je een vraag?
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?